2

Programy dla Rady Miasta i Rady Powiatu

PROGRAM WYBORCZY DLA MIASTA
1. Utworzymy 3 bezpłatne linie komunikacji miejskiej – dzięki niej
dojedziesz do miejsc ważnych dla Ciebie.

Rozważymy wprowadzenie dedykowanej nocnej komunikacji między Lublinem a Lubartowem w weekendy i nie tylko.

2. Zadbamy o aktywną politykę senioralną.
– wesprzemy Cię w opiece nad bliską osobą,
– stworzymy Dzienny Dom Seniora,
– tworzenie sieci klubów seniora.

3. Jak zawsze będziemy wspierać lokalna przedsiębiorczość.
– promowanie lokalnych produktów,
– wspieranie w promocji lokalnych przedsiębiorców,

4. Pozyskamy kolejnych inwestorów tworzących nowe i dochodowe miejsca
pracy.
– pozyskiwanie terenów pod nowe inwestycje,

6.Urealnimy zasady funkcjonowania Budżetu Obywatelskiego.
– przekazanie kompetencji komisji do podejmowania decyzji, komisja będzie
posiadała uprawnienia do weryfikacji kosztorysu.

7.Zadbamy o drogi i chodniki w mieście – jest to do zrealizowania w trakcie
jednej kadencji.

8.Dokończymy budowę kompleksu rekreacyjno–sportowego przy ul.
Parkowej.

9.Poprawimy stan bazy sportowej przy miejskich szkołach.

10.Zadbamy o ekologię i ochronę środowiaska.
– propogawanie postaw i zachowań ekologicznych oraz akcji ekologicznych
– promowanie działań ukierunkowanych na segregowanie, odzysk odpadów i
wtórne ich zagospodarowanie; co ma bezpośredni wpływ na kształtowanie
opłaty ponoszonej przez mieszkańców,
– obniżymy opłatę za odpady komunalne dla mieszkańców budownictwa
wielorodzinnego oraz jednrodzinnego.
– dbałość o tereny zielone, prowadzenie nowych nasadzeń, pielęgnacja
drzewostanu.

11.Będziemy współpracować z Radą Młodzieżową Naszego Miasta .

12. Zadbamy o rozwój kultury i turystyki w mieście – poprawimy jej ofertę dla
mieszkańców i gości. Pochwalimy się nią na zewnątrz.

13. Sprawimy, że Lubartów będzie identyfikowalny w Polsce – zbudujemy
jego markę, nadamy naszemu miastu tożsamość.

UTWORZYMY LUBARTOWSKĄ RADĘ KOBIET.

OBNIŻYMY CENĘ ZA ŚMIECI
DLA WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW LUBARTOWA!!!

 

 

PROGRAM WYBORCZY DLA POWIATU LUBARTOWSKIEGO

1. Powiat wspólnie z 9 gminami wiejskim, z 3 gminami miejsko-wiejskim oraz 1
gminą miejską to nasz dom, miejsce pracy, teren inwestycji. Znamy jego potrzeby, aspiracje, ale też kłopoty i uciążliwości.

2. Powiat lubartowski nie potrzebuje partyjnych sporów, tylko twórczej debaty
i współpracy dla dobra jego mieszkańców, budujących społeczeństwo
obywatelskie.

3. Współpraca między szczeblami samorządu – gminami, powiatem
i województwem, jest nie tylko ustawowym obowiązkiem, ale też życiową
koniecznością. Nie odbiera samodzielności, wzmacnia inicjatywy.

4. Potrzebujemy wspólnej sprawnej komunikacji i sieci dróg.

5. Potrzebujemy połączeń naszych miejscowości z siecią ścieżek rowerowych.

6. Potrzebujemy inwestycji przynoszących dochodowe miejsca pracy i zyski z
podatków.

7. Potrzebujemy szkół średnich i zawodowych, nastawionych na kształcenie dla
naszego rynku pracy.

8. Naszego wsparcia potrzebuje polityka społeczna oraz inicjatywy kulturalne,
edukacyjne i ekologiczne.

9. Nasze dzieci i my potrzebujemy masowego, powszechnie dostępnego sportu i
turystyki.

10. Dostęp do lekarza specjalisty nie może wiązać się z podróżą do Lublina. Szpital powiatowy  musi być przedmiotem szczególnej troski.

11. Nasi bliscy, nasze domy i interesy muszą być bezpieczne, potrzebujemy sprawnej policji, straży pożarnej, szczególnie ochotniczej.

12. Nasz urząd powiatowy musi być otwarty na mieszkańca, musi mu życzliwie
pomagać w załatwianiu codziennych spraw urzędowych.

bus
a
a1
a2
a3
a4
a5
a6
a7
zrzut-ekranu-2024-03-14-154714
aa
zrzut-ekranu-2024-03-14-155055

Start typing and press Enter to search